Curriculum Vitae

Recenzje

  • Recenzja pracy doktorskiej „Wpływ częstości doju krów na ich wydajność i skład mleka” mgr inż. Tomasza Wołkowskiego (obrona Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
  • Recenzje dwóch grantów rozwojowych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Recenzje prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich (25)
  • Recenzje pięciu grantów z NCBiR


Wypromowanie dwóch doktorantów

„Efektywność produkcji jagnięciny i wieprzowiny w gospodarstwie ekologicznym” (2013)
„Zawartość przyswajalnego krzemu w mleku krów oraz możliwość zwiększenia jego stężenia” (2009)

 

Otwarte przewody doktorskie
„Wpływ żywienia krów paszami z gospodarstw ekologicznych na jakość mleka i jego przetworów”

 

Promotor prac dyplomowych studentów 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Prace inżynierskie:
Karolina Chrobak
„Znaczenie ekologiczne i gospodarcze wierzby energetycznej
(Salix viminalis)”
Aleksandra Gach
„Metale ciężkie w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie na organizmy żywe (na przykładzie ołowiu, cynku i kadmu)”
Agnieszka Grzyb
„Aktualne aspekty za i przeciw GMO”
Dawid Jarczok
„Potencjał energii wiatrowej na obszarze Polski
i możliwość jej wykorzystania”
Wioleta Jarosz
„Wpływ działalności rolniczej na zanieczyszczenia gleb i wód”
Sławomir Jęczko
„Wpływ stosowania energii ze źródeł odnawialnych na środowisko”
Karolina Kastelik
„Nadzieje i zagrożenia związane z GMO”
Barbara Konieczna
„Fitoremediacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych z wykorzystaniem topoli i wierzby energetycznej”
Małgorzata Kubas
„Bioróżnorodność w świecie zwierząt i roślin leczniczych”
Andrzej Kupczak
„Plusy czy minusy produkcji biogazu z biomasy”
Piotr Lorek
„Stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin
w uprawie roślin a degradacja środowiska”
Michalina Orlik
„Rośliny energetyczne wykorzystywane do produkcji biopaliw na przykładzie rzepaku”
Daria Pala
„Zagrożenie zdrowia ludzi przez mikotoksyny”
Monika Piwowarczyk
„Wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltanicznych do pozyskiwania ekologicznej energii”
Magdalena Płoskonka
Biogazownie rolnicze
Paweł Poborenny
„Oświetlenie zewnętrzne gospodarstwa z małej elektrowni wiatrowej”
Szymon Sadowski
„Małe elektrownie wiatrowe dla gospodarstw domowych”
Monika Sobańska
„Zagrożenie zdrowia zwierząt przez mikotoksyny”
Paweł Szypuła
„Założenia do projektu budowy wytwórni biodiesla z rzepaku”
Agnieszka Świerkot
„Szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko i metody jego unieszkodliwiania”
Bartłomiej Wawak
„Źródła energii odnawialnych w aspekcie ochrony środowiska”
Marcin Trylski
„Produkcja biodiesla z rzepaku na przykładzie Agrorafinerii w Kostkowicach”
Rafał Urbaczka
„Wyniki pierwszych miesięcy pracy elektrowni wiatrowej na przyładzie elektrowni w Kostkowicach”
Krzysztof Wąsek
„Biopaliwa stosowane w silnikach spalinowych”

Prace magisterskie:
Beata Dziendziel
„Wpływ zmniejszania się ruchu drogowego na poziom metali ciężkich w glebie i runi pastwiskowej w Grodźcu Śląskim”
Jakub Srebrniak
„Porównanie budynku jednorodzinnego konwencjonalnego i pasywnego w aspekcie ochrony środowiska”
Anna Zabiegała
„Analiza wydajności procesu produkcji biodiesla w zależności
od rodzaju rzepaku i właściwości nasion stosowanych
w procesie tłoczenia”
Marcin Zabiegała
„Parametry właściwości elektrowni wiatrowej w zależności
od natężenia wiatru”
Monika Kociołek
„Charakterystyka i możliwości wykorzystania dygestatu”
Izabela Polaszek
„Wartość nawozowa dygestatu w zależności od zastosowanego substratu”
Kinga Spiesz
„Skład biogazu w zależności od zastosowanego substratu”