Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i badawcze

 

Zainteresowania naukowe i badawcze zapoczątkowane w latach 70-tych dotyczą szkodliwego oddziaływania związków siarki emitowanych przez przygraniczną Hutę Trzyniec na poziom selenu (Se) – pierwiastka śladowego w środowisku powietrza, gleby i w ód gruntowych Ziemi Cieszyńskiej na zdrowotność ludzi i zwierząt.


W ostatnich latach bierze udział w realizacji licznych tematów badawczych. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy głównie zdrowotności zwierząt w produkcji wielkostadnej. Druga grupa dotyczy chowu i hodowli oraz produkcji pasz dla bydła, owiec, kóz a także produkcji ryb.


Kierunek trzeci to ochrona środowiska, ekologia produkcji rolniczej i wpływ skażonego metalami ciężkimi środowiska produkcyjnego na jakość produktów zwierzęcych.
Na terenie województwa śląskiego (w Grodźcu Śląskim i w Ochabach) oraz małopolskiego (Hala Majerz w Pieninach) przeprowadził wieloletnie badania mające na celu określenie stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi (ołowiem, kadmem, miedzią i cynkiem) gleb i runi pastwiskowej. Zbadano też zawartość ołowiu
i kadmu w mleku, mięsie, wątrobie i nerkach oraz sierści krów wypasanych w Grodźcu Śląskim oraz owiec wypasanych na Hali Majerz, a także zawartość tych pierwiastków w sierści i mleku klaczy utrzymywanych w Ochabach.


Wstępne badania przeprowadzone w roku 1998 obejmujące zawartość metali w glebie, runi i mleku wykazały, że pomimo bliskości dużych zagłębi przemysłowych i intensywnego ruchu samochodowego zanieczyszczenie środowiska jest niewielkie. Nie stwierdzono regularnej zależności zawartości oznaczanych pierwiastków w runi od ich zawartości w glebie. Zawartość ołowiu i kadmu w mleku wszystkich trzech gatunków zwierząt utrzymywała się w normie.


Podstawowe badania przeprowadzono w roku 2003. W porównaniu do roku 1998 nastąpił znaczny wzrost zawartości ołowiu i cynku w glebie, który nie spowodował jednak odpowiedniego wzrostu ich zawartości w runi pastwiskowej. Przeciwnie, zawartość metali w roślinach uległa obniżeniu. Nie stwierdzono regularnych zmian w zawartości oznaczonych metali w glebie w zależności od odległości od drogi, w granicach od 0 do 50 m. Odległość od drogi miała natomiast wpływ na zawartość metali w runi pastwiskowej. Wykazano także wpływ sezonu wegetacyjnego na poziom zanieczyszczenia gleby i runi metalami ciężkimi.
Zawartość ołowiu i kadmu w mleku krów wypasanych w Grodźcu Śląskim była w roku 2003 znacznie wyższa niż w roku 1998. Z pobieranych w poszczególnych miesiącach próbek mleka sporządzono sery,
w których oznaczono zawartość ołowiu i kadmu. Stwierdzono, że zawartość tych metali w twarogu była relatywnie wyższa niż w mleku.
Zawartość ołowiu i kadmu oznaczano w tkankach krów i owiec: w mięśniach, nerkach i wątrobie.
U krów oba te pierwiastki odkładały się głównie w wątrobie, natomiast w przypadku owiec w nerkach. Oznaczając zawartość wszystkich czterech metali w sierści zwierząt stwierdzono wielokrotnie wyższą zawartość cynku niż pozostałych pierwiastków.

Wieloletnie badania nad wpływem zawartości metali ciężkich w glebie na ich odkładanie w runi pastwiskowej oraz w produktach i tkankach wypasanych zwierząt, zostało uwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Znaczącym sukcesem badawczym był udział w uzyskaniu w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki na fermie w Kostkowicach k. Cieszyna pierwszego knurka transgenicznego w Europie;


Kierował Samodzielną Placówką Badawczą, w której zaangażowanych było ośmiu samodzielnych pracowników nauki. Placówka realizowała Zagadnienie Badawcze Nr 23 pt. „Wartość pokarmowa materiałów paszowych
z produkcji biopaliw i ich efektywność w żywieniu zwierząt”. Tematyka Zagadnienia obejmowało:

  • · Gliceryna z rzepaku jako źródło energii w żywieniu kur niosek.
  • · Wartość pokarmowa makuchu rzepakowego i jego efektywność w tuczu świń.
  • · Efektywność makuchu rzepakowego w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków.
  • · Porównanie efektywności produkcyjnej i ekonomicznej makuchu rzepakowego i śruty sojowej w żywieniu krów o zróżnicowanej wydajności.
  • · Efektywność makuchu rzepakowego i gliceryny w żywieniu krów wysokomlecznych w okresie okołoporodowym.
  • · Wpływ żywienia granulatem z dodatkiem makuchu rzepakowego na sezonowe wahania składu profilu wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie karpia
  • · Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsa.
  • · Wykorzystanie produktów ubocznych wytwarzania biopaliw w żywieniu młodych gęsi rzeźnych.

Ostatnie badania koncentrują się na zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez uruchomienie ośrodka badań modelowych rozwiązań alternatywnych źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy.