Curriculum Vitae

Życiorys

Profesor doktor habilitowany inżynier nauk rolniczych  Karol Węglarzy

 

Urodzony 13 listopada 1941 r. na Ziemi Cieszyńskiej. To tu przez całe swoje zawodowe życie działa dla jej rozkwitu, w zgodzie i w poszanowaniu tradycji, ale z duchem czasu.

Absolwent Wydziału Rolnego o specjalizacji mechanizacja Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) oraz Studium Podyplomowego w Instytucie Techniki Rolniczej WSR (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu, zaczyna pracę jako stażysta, kierownik produkcji deszczowni a następnie Zastępca Dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Ustroniu – Nierodzimiu. Przez kolejne 20 lat kieruje, wybierany przez członków, Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Goleszowie. Dociekliwość i naukowa pasja, którą rozpoczął na stażu w Szwajcarii, zaowocowała obroną dysertacji i uzyskaniem tytułu doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w styczniu 1980 roku. W tym samym roku zostaje wybrany posłem do Sejmu. Na Wiejskiej w trudnych latach 1980 - 1985 działał aktywnie jako wiceprzewodniczący Komisji Prawa Spółdzielczego, w Komisjach: Rolnictwa oraz Obrony Narodowej.

Od 1 sierpnia 1994 roku kieruje Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim. Stale podnosi kwalifikacje, prowadzi badania naukowe i bierze udział w zespołach badawczych, mobilizując do pracy współpracowników. Jest dobrym gospodarzem. Z precyzyjnej analizy zdarzeń wysnuwa trafne wnioski, a odwaga w podejmowaniu często bardzo trudnych decyzji jest drogą do sukcesu firmy, która pod Jego kierownictwem od kilku lat otrzymuje godło „Solidnej Firmy”.

Ma wiele naukowych pasji ale ekologia produkcji żywności i ochrona środowiska rolniczego stają się przedmiotem Jego rozprawy habilitacyjnej, która została pozytywnie oceniona przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki w lipcu 2006 r.

W tym samym roku uzyskuje stanowisko Docenta Nauk Rolniczych, a w rok później Dyrektor Instytutu Zootechniki powierza Mu kierownictwo Samodzielnej Placówki Badawczej, w której ogniskują się badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych produkcji biopaliw w żywieniu różnych gatunków zwierząt.

W wyborach samorządowych w roku 2006 zostaje wybrany radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i uczestniczy w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Budżetu, Skarbu i Finansów jako ich wiceprzewodniczący, ponadto działa w Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej a także w Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Na mocy decyzji Senatu Rektor Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej powołuje Go na stanowisko Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku. Z Uczelnią tą wiążą Go oprócz dydaktycznych także społeczne więzi. Był współzałożycielem, pierwszym prezesem i autorem Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Technicznych Studiów w Bielsku – Białej.

Od 2000 roku jest aktywnym członkiem, a od Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Uzyskanie w  2008 i 2009 r. tytułu „Innowacyjny projekt" w  wojewódzkiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji" jest wyrazem uznaniem dla inicjatyw, które z pasją podejmuje a które służą tym pryncypiom, którym pozostaje wierny - ochronie naturalnego środowiska.

18 grudnia 2009 roku zostaje wybrany członkiem Ukraińskiej Akademii Rolniczych Nauk. Wybór poprzedził wielomiesięczny przewód, w wyniku którego pozytywnie oceniono Jego działalność naukową i dydaktyczną.. Godność ta jest także ukoronowaniem wieloletniej współpracy naukowej z różnymi Ośrodkami Naukowymi Ukrainy.

Zasługi Karola Węglarzego dla regionu, branży, kraju mają swe odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach. Wśród nich nie sposób nie wymienić odznaczeń takich, jak: Srebrny, dwukrotnie Złote Krzyże Zasługi, Krzyże Kawalerski i   Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz dwukrotnie Zasłużony dla Rolnictwa, Srebrna i Złota Odznaka NOT a także Złota Odznaka za Wybitne Zasługi dla Uczelni (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

A 1 kwietnia 2011 roku był jedną z najważniejszych dat w Jego życiorysie. W tym dniu z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł Profesora nauk rolniczych.

Jest od ponad czterdziestu lat oddanym rodzinie, troskliwym ojcem trzech synów i dziadkiem siedmiorga wnucząt.