Dorobek Naukowy

PRACE WYKONANE PO HABILITACJI

Karol Węglarzy dyplomROZPRAWA HABILITACYJNA

„Wpływ zawartości wybranych metali ciężkich w glebie na ich odkładaniew runi pastwiskowej oraz w produktach i tkankach wypasanych zwierząt”.
Wydawnictwo Instytutu Zootechniki Rozprawy habilitacyjne, 2005 r.

 


 

2006

139/1. Ligaszewski M., Fiema J., Węglarzy K., Pilarczyk A., Łysak A., Bereza M. (2006). Effects of organic fertilization of ponds as well as chemical composition of zooplankton on some chemical components of carp (Cyprimus carpio l.) meat. Animal Science, October 2006, Volume 1, Supplement, s. 62-63.

140/2. Bilik K., Strzetelski J., Łopuszańska-Rusek M., Węglarzy K. (2006). Tendencje w odchowie cieliczek hodowlanych ras mlecznych. Postępy Nauk Rolniczych nr 4/2006, s. 71-85.

141/3. Brzóska F., Węglarzy K. (2006). Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego. Wiadomości Zootechniczne nr 3 (250), s. 3-14.

142/4. Węglarzy K., Krupiński J. (2006). Tеxнoлoгия пpоизводcтва мoлoкa в кopoвникax oткpвытoгo типa в Польше нa пpимepe фepмы мoлoчныx кopoв cтaнции Инcтитyтa Зooтexники Гpoдзeц Шлëнcки, Wykład na Międzynarodową Konferencję Hodowli Zwierząt w Charkowie
(3–6.10.2006). Wydawnictwo Instytutu Zootechniki, s. 1-23.

143/5. Łysak A., Węglarzy K., Ligaszewski M. (2006). Heliculture (farm rearing of edible terrestrial snails) - a new, promising branch of animal production. ESNA XXXVI Annual Meeting IASI – Romania 10–14.09 2006,. s. 30-31.

144/6. Łysak A., Juchno D., Mach-Paluszkiewicz Z., Ligaszewski M., Węglarzy K. (2006). Differences in hermaphrodific gonad histological picture of wild and farm – roman snail (Helix pomatia). Populations. Esna. XXXVI Annual Meeting IASI – Romania. 10–14 September 2006,
s. 31-32.

145/7. Węglarzy K., Łysak A. (2006). Tendencje intensyfikacji stawowej hodowli ryb karpiowatych w świetle wymogów rynkowych oraz zrównoważonego środowiska. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. Wyd. wł. KWS im. Frycza-Modrzewskiego. Kraków, s. 1-8.

146/8. Węglarzy K. (2006). Nanotechnologia w łańcuchu pokarmowym – nadzieja czy zagrożenie. Referat na konferencji „Prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu rolnictwa” 26-27 września. Zeszyt nr 31 (2007) Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, s. 119-122.

147/9. Szarek J., Adamczyk K., Strzetelski J., Makulska J., Węglarzy K., Zając T. (2006). Optymalizacja ekologicznej produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem stosowania substancji biologicznie czynnych. Wieś Jutra, nr 11, s. 39-41.

148/10. Łysak A., Ligaszewski M., Węglarzy K. (2006). Aspekty technologiczne i ekonomiczne fermowego wychowu ślimaków jadalnych – nowego działu produkcji zwierzęcej. Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami” pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego, s. 125-134.

149/11. Płonka St., Węglarzy K. (2006). Zagrożenia dla środowiska naturalnego ze strony przemysłu i rolnictwa. Wiadomości zootechniczne, nr 4, s. 66-71.

150/12. Węglarzy K., Trela J., Choroszy Z. (2006). Wartość opasowa i rzeźna mieszańców z krzyżowania towarowego utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Mat. Szkol. XIV Zimowa Szkoła, „Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła”. Zakopane, 27 marca – 1 kwietnia 2006 r. Wyd. AR, Kraków, s. 61-66.

151/13. Węglarzy K. (2006). Rzepak – surowcem ekologicznym dla paszy i paliwa. Zebranie referatowo – dyskusyjne Koła Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.(referat wygłoszony)

 


 

  2007

52/1. Ligaszewski M., Węglarzy K., Pilarczyk A., Łysak A., Bereza M. (2007). Relation between the profile of major fractions of unsaturated fatty acids in common carp meat (Cyprinus carpio L.) in the second year of life and their profile in zooplankton. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No, 3 (A). s. 77-81.

153/2. Ligaszewski M., Węglarzy K., Pilarczyk A., Łysak A., Bereza M. (2007). Zależność pomiędzy profilem ważniejszych frakcji nienasyconych kwasów tłuszczowych w mięsie karpia w drugim roku życia, a profilem tych kwasów w zooplanktonie. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Komitetu Nauki o Żywności PAN:”Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe. Wyd. UWM, Olsztyn, 20-21.09.2007 r. s. 215-216.

154/3. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., Węglarzy K. (2007). Składniki lipidowe wołowiny w zależności od żywienia i rasy bydła. Medycyna Wet. nr 63 (6), s. 651- 654.

155/4. Węglarzy K. (2007). Metale ciężkie - źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne 2007, Tom 45, Z. 3, s. 31-38.

156/5. Węglarzy K., Bereza M. (2007). Biologiczne znaczenie krzemu oraz jego interakcje z innymi pierwiastkami. Wiadomości Zootechniczne 2007, Tom 45, Z. 4, s. 67-70.

157/6. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2007). Prace nad uszlachetnianiem cakla w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Grodziec Śląski. Referat na Konferencji Naukowo-Technicznej „Wołoskie dziedzictwo w Karpatach”, Istebna
5–6.10.2007 r., Materiały konferencyjne s. 50-59.

158/7. Węglarzy K., Stekla J. (2007). Dlaczego klimatyczne być albo nie być. Referat na Konferencji Naukowo-Technicznej „Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie” 27.11.2007 r. Materiały konferencyjne s. 3-10.

159/8. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S. (2007). Zasady odchowu cieliczek z uwzględnieniem systemu stosowanego w ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o., Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności Nr 8, s. 58-69.

160/9. Węglarzy K. (2007). Biomasa nośnikiem energii alternatywnej.Kalendarz Rolników na 2008 rok, Wydawnictwo Duszpasterskie Rolników Włocławek, s. 146.

161/10. Węglarzy K., Szarek J. (2007). AGROMEK 2007, Czasopismo Bydło – marzec 2007 r.,
s. 32-34.

162/11. Węglarzy K., Bereza M.(2007). Rak – poszerzeniem oferty stawowej. Miesięcznik ŚODR - Śląskie Aktualności Rolnicze, Nr 9, s. 4.

163/12. Węglarzy K. (2007). Czy współczesne społeczeństwa mogą funkcjonować biotechnologii. – wywiad.

164/13. Węglarzy K. (2007). Zasady wychowu i żywienia cieląt w warunkach Pogórza. XV Szkoła Zimowa z Metodologii Hodowli Bydła. (referat wygłoszony).

 


 

2008

165/1. Węglarzy K., Bilik K. (2008). Effect of diverse feeding regimes on rearing performance of holstein-fresian red heifer calves. Annals of Animal Science, Vol. 8, No. 2, 145-154.

166/2. Węglarzy K., Bereza M. (2008). Biodiesel z eksperymentalnej agrorafinerii w Kostkowicach. Prace i Materiały Zootechniczne 65, s. 107-113.

167/3. Michna G., Węglarzy K. (2008). Postęp w rolnictwie Ziemi Cieszyńskiej. Wydawnictwo Grodziec Śląski, nr ISBN: 83-60127-74-3, 150 stron.

168/4. Węglarzy K., Bereza M. (2008). Znaczenie roślin z grupy ziół w żywieniu zwierząt i ich wpływ na poziom krzemu w mleku. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 32, s. 164-166.

169/5. Węglarzy K., Bereza M. (2008). Znaczenie biologiczne krzemu i jego wpływ na zwierzęta. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 32, s. 162-164.

170/6. Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008). Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego na przykładzie Fermy Trzody Chlewnej w gospodarstwie Kostkowice Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków. 33 strony.

171/7. Węglarzy K., Kaczor A. (2008). Charakterystyka rozwiązań budowlanych obory otwartej (kurtynowej) dla krów dojnych na fermie w Kostkowicach. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 5-10.

172/8. Kaczor A., Węglarzy K. (2008). Wymogi dotyczące technologii utrzymania krów dojnych w oborach wolnostanowiskowych z boksami ścielonymi słomą. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 11-20.

173/9. Wawrzyńczak S., Węglarzy K., Kraszewski J., Bereza M. (2008). Technologia żywienia i kompletowania grup krów dojnych w oborach wolnostanowiskowych z boksami legowiskowymi. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 21-30.

174/10. Węglarzy K., Kaczor A., Wawrzyńczak S. (2008). Technologia utrzymania cieląt w okresie od urodzenia do 6. miesiąca życia. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 31-36.

175/11. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008). Zasady żywienia cieliczek przed 6. miesiącem życia. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 37-47.

176/12. Węglarzy K., Kaczor A. (2008). Zasady utrzymania jałówek na głębokiej ściółce. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 48-51.

177/13. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008). Zasady żywienia jałówek hodowlanych ras mlecznych. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków,
s. 52-66.

178/14. Węglarzy K., Wawrzyńczak S. Bereza M. (2008). Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 67-80.

179/15. Węglarzy K., Bereza M. Wawrzyńczak S. (2008). Zasady zarządzania stadem. Poradnik Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. własne IZ-PIB, Kraków, s. 81-84.

180/16. Bilik K., Choroszy Z., Węglarzy K. Możliwość poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego metodami żywieniowymi. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB Kraków, i-11/08, 12 s.

181/17. Ligaszewski M., Węglarzy K. Wpływ użyźniania stawów karpiowych obornikiem na wyniki produkcyjne, profil wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki fizjologiczne krwi. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-13/08, 12 s.

 


 

2009

182/1. Bilik K., Choroszy Z., Borowiec F., Węglarzy K., Kowalczyk J. (2009). Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and fatty acid profile of meat. Journal of Animal and Feed Sciences. Vol. 9, Nr 2, s. 143-155.

183/2. Węglarzy K., Skrzyżala I., Szarek J., (2009). Chów i hodowla bydła mięsnego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Prace i Materiały Zootechniczne” nr 67, s. 89-97.

184/3. Węglarzy K. (2009). Effect of dry period length on dairy cows production level. Prace i Materiały Zootechniczne nr 67, s. 218.

185/4. Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. (2009). Badania porównawcze nad przydatnością opasania buhajków systemem tradycyjnym lub mieszanką pełnodawkową (TMR). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 5, nr 4, s. 133-144.

186/5. Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. (2009). Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t. 5, nr 2, s. 91-100.

187/6. Węglarzy K., Mikler W., Ostruszka A. (2009). Biogazownia - sposób na kłopotliwe produkty uboczne hodowli zwierząt gospodarskich. Przyrodnik Ustroński. Z. 8, s. 85-86.

188/7. Węglarzy K., Stekla J. (2009). Czy możemy pomóc klimatowi? Przyrodnik Ustroński. Z. 8, s. 87-94.

189/8. Ligaszewski M., Węglarzy K., Fiema J., Łysak A. (2009) Correlation between some of chemical composition elements of zooplankton as well as production efficiency and qualitative composition of high fatty acids profile in carp meat”. Ribogospodarska Nauka Ukrainy Nr 3/2009, s. 21-32.

190/9. Bilik K., Węglarzy K., Choroszy Z. (2009) Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousin na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., T. 36, z. 1, s. 63-73.

191/10. Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2009) Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego na przykładzie Fermy Trzody Chlewnej w Gospodarstwie Kostkowice. Wydawnictwo własne Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Zootechniki, ss. 34.

192/11. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009). Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie Agrorafinerii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 54 (4), Poznań 2009 r. (ISSN 1642-686X), s. 156-163.

193/12. Węglarzy K. (2009). Sześćdziesięciopięciolecie Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim. Kalendarz Rolników na 2010 rok. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, s. 163-168.

194/13. Węglarzy K. (2009) Длительность продукции и причины браковки молочных коров на примере опытного хозяйства Института Зоотехники.

195/14. Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J. (2009). Intensive milk production and cow heifer breeding. Potravinarstvo 4(3), s. 82-84.

196/15. Węglarzy K., Bereza M. (2009). GMO strach czy zagrożenie? Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 172-173.

197/16. Węglarzy K., Bereza M., Stekla J., Jaworska B., Pellar A. (2009). Utrzymanie i żywienie bydła mlecznego w eksperymentalnej oborze Kostkowice. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 173-175.

198/17. Węglarzy K., Bereza M. (2009). Wpływ doju trzykrotnego na wydajność i skład mleka. Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Katowicach. Z. 33, s. 175-176.

199/18. Węglarzy K., Stekla J. (2009). Agrogazownia w ochronie środowiska rolniczego. Wiadomości Zootechniczne, XLVII, 3(262), s. 59-67.

200/19. Bielińska H., Węglarzy K., Badowski J., Kłos K. (2009). Slaughter value of White Kołuda geese fed a diet containing rapeseed expeller. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009 r. Poster.

201/20. Bilik K., Węglarzy K., Borowiec F ., Łopuszańska-Rusek M. (2009). Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and FA profile of meat. Ann. Anim. Sci., 9, 2, s. 143-155.

202/21. Hańczakowska E., Węglarzy K., Świątkiewicz M. (2009). The use of the rapeseeds press cake in feeding of pregnant and lactating sows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009 r.

203/22. Węglarzy K., Bereza M., Dejer L., Jakubowski M., Niwińska B., Andrzejewski M., Bilik K., Strzetelski J., Kaczor A. (2009). Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 61.

204/23. Węglarzy K., Bereza M., Skrzyżala I., Mikler W., Siąkała M., Żabiński T. (2009). Wykorzystanie energii odnawialnych w rolnictwie. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 39.

205/24. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009). Badania porównawcze ekologicznego i konwencjonalnego systemu utrzymania owiec. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

206/25. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009). Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

207/26. Węglarzy K., Stekla J., (2009). Wyniki badań zmierzających do niwelacji występowania chorób karpia. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

208/27. Węglarzy K., Pellar A. (2009). Wstępne wyniki wdrożenia systemu technologii mleka funkcjonalnego i wołowiny kulinarnej na podstawie badań własnych (Grant GZR7 2007C/06768). Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

209/28. Węglarzy K., Ostruszka A. (2009). Wyniki badań sprawdzających poziom metali ciężkich na użytkach zielonych w Grodźcu Śląskim po zmianach systemu komunikacyjnego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

210/29. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009). Przygotowany i wygłoszony na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” wykład nt. „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie Agrorafinerii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim”. Poznań – Puszczykowo, 08.10.2009 r.

211/30. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009). Przygotowany i wygłoszony na Konferencji „Władze lokalne i ich przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” wykład nt. „Mała agrorafineria w każdej gminie”. Konferencja zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli i Urząd Miasta Częstochowa, Częstochowa, 16.10.2009 r.

212/31. Węglarzy K. (2009) Przygotowany i wygłoszony na Konferencji nt. „Władze lokalne i ich przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” wykład pt. „Alternatywne źródła energii odnawialnej” Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kraków, 16.10.2009 r.

213/32. Węglarzy K. (2009) Przygotowany i wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna” wykład pt. „Alternatywne źródła energii odnawialnej” Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kraków, 17.10.2009 r.

214/33. Węglarzy K., Bereza M. (2009). Zmiany zawartości metali ciężkich w glebie pastwiska w Grodźcu Śląskim wzdłuż drogi DK1. Konferencja w Karpaczu, grudzień 2009 r.

  


 

2010

215/1. Węglarzy K. (2010). Lactation productivity of dairy cows as affected by the length of preceding dry period. Animal Science Papers and Reports, 27(4), s. 303-310.

216/2. Węglarzy K. (2010). Effect of lead, cadmium, cooper and zinc content in soil on their deposition in pasture sward as well as in the products and tissues of the cows grazed on pasture. Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 8(1), s. 132-140.

217/3. Węglarzy K. (2010). Effect of contents of main heavy metals in soil on their deposition in the grass, milk and chosen tissues of sheep. Vyzkum v chovu skotu, Rapotin, 1/2010, s. 38-47.

218/4. Węglarzy K., Klęczek Cz., Bereza M., Pellar A. (2010). Znaczenie zastosowania świeżych ziół w żywieniu bydła mlecznego. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 218-227.

219/5. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010). Wpływ ekologicznego i normatywnego żywienia krów rasy czb na produkcyjność i skład mleka. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 232-233.

220/6. Bilik K., Węglarzy K., Łopuszańska-Rusek M. (2010). Ekologiczne żywienie krów mlecznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Materiały konferencyjne, s. 173-191.

221/7. Węglarzy K. (2010). Продолжительность продуктивности и причины браковки молочных коров на примере опытного хозяйства Института Зоотеххнии. Федеральное агенство по оъразованию гоувпо „Марийский государственный университет аграрно – ехнологический институт”. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения Научное издание, Выпуск XII, Йошкар-Ола, s. 115-120.

222/8. Ligaszewski M., Węglarzy K., Stekla J. (2010). Wpływ żywienia karpia (Cyprinus carpio L) granulatem z makuchu rzepakowego na profil wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) i zawartość składników tłuszczu surowego w jego mięsie. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

223/9. Hanczakowska E., Węglarzy K., Bereza M. (2010). Wpływ makuchu rzepakowego na wskaźniki reprodukcyjne loch. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

224/10. Bulla J., Golian J., Szarek J., Weglarzy K., Skrzyżala I. (2010). Safety and quality control of the animal food products (Theory and Practice). Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku”, 26–27 kwietnia 2010 r.

225/11. Bielińska H., Węglarzy K. (2010). Wpływ żywienia gęsi białych kołudzkich mieszanką z udziałem ddgs z kukurydzy na wskaźniki wartości rzeźnej. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania”, 26-27 kwietnia 2010 r., s. 305-306.

226/12. Matejska J., Węglarzy K. (2010). Wyniki opasu i jakości tusz jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania tryków rasy czarnogłówka z maciorkami owcy pogórza, polskiej owcy górskiej i linii mięsnej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania”, 26–27 kwietnia, s. 323-327.

227/13. Matejska J., Węglarzy K. (2010). Wpływ wielkości pastwiska w koszarowym systemie utrzymania owiec na wyniki tuczu prowadzonego w gospodarstwie ekologicznym. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania”,
26–27 kwietnia 2010 r., s. 327-331.

228/14. Hanczakowska E., Węglarzy K., Szymczyk B., Hanczakowski P. (2010). Effect of adding crude or refined glycerol to pig diets on fattening performance, nutrient digestibility and carcass evaluation. Annals of Animal

229/15. Węglarzy K. (2010). Monografia 65-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski, ss. 448.

230/16. Węglarzy K. (2010). Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania, monografia, ss. 340.

231/17. Węglarzy K., Hanczakowska E., Pietras M., Hanczakowski P. (2010). Wykorzystanie makuchu rzepakowego i glicerolu w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2, s. 169-177.

232/19. Węglarzy K. (2010). Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania, monografia, ss. 340.

233/20. Węglarzy K. (2010). Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski Spółka z o.o. Monografia Jubileuszu 60-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków, 131-141.

234/21. Węglarzy K., Bereza M. (2010). Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych w aspekcie opłacalności produkcji. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego. Monografia Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, pod red. naukową S. Sokołowskiej i A. Bisagi, 175-198.

235/22. Węglarzy K., Bereza M. (2010). The influence of herbs in a feed dose on the content of bioavailable silicon in cow`s milk. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol 8 (3&4),
488-493.

236/23. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. (2010). Odnawialne źródła energii w gminie. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna – szansą dla rozwoju gmin”, 5-18.

237/24. Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. (2010). Agrorafinerie szansą rozwoju gospodarstw i gmin. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna - szansą dla rozwoju gmin”,
19-26.

238/25. Węglarzy K., Bereza M., Mikler W., Pellar A. (2010). Biogazownia rolnicza elementem zrównoważonego rozwoju gminy. Materiały konferencyjne „Energia odnawialna – szansą dla rozwoju gmin”, 27-34.

239/26. Węglarzy K., Podkówka W. (2010). Agrobiogazownia. ss. 156.

240/27. Węglarzy K., Pellar A. (2010). Evaluation of the milk and milk products quality from organic production in Jaworze farm of Experimental Station in Grodziec Śląski. Poster na 2-gim Niemiecko-Polskim Forum dotyczącym Eko-Innowacji w dniach 24–25 listopada 2010 roku.

241/28. Węglarzy K., Stekla J. (2010). Analysis of biodiesel production results in Agrorefinery in Kostkowice. Poster na 2-gim Niemiecko-Polskim Forum dotyczącym Eko-Innowacji w dniach 24–25 listopada 2010 roku.

242/29. Węglarzy K., Ligaszewski M., Krazhan S., Stekla J., Pellar A. (2010). Carp feeding influence on high fatty acids profile. РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ, nr 3/2010, 53-55.

243/30. Węglarzy K. (2010). Heavy metals content in soil and pastureland in Śląsk Cieszyński region. Annals on Animal Science (w druku).

244/31. Węglarzy K., Bereza M. (2010). Study on the possibilities of limiting the technological groups of lactating cows kept in the loose housing system. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (384), 902-907.

245/32. Węglarzy K., Stekla J. Ograniczone możliwości produkcyjne stawów w obszarze Natura 2000. Przyrodnik Ustroński (w druku).

246/33. Węglarzy K., Bereza M. (2010). Modyfikacja składu mineralnego mleka krów poprzez zastosowanie mieszanki suchych ziół. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

247/34. Węglarzy K., Pellar A. (2010). Porównanie wybranych parametrów mleka ekologicznego i konwencjonalnego. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

248/35. Węglarzy K., Stekla J. (2010). Wyniki wdrożenia agrorafinerii przydatne dla rolników i gmin. Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

249/36. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2010). Agrobiogazownia w Kostkowicach przykładem dla zrównoważonego rolnictwa gmin.Wykład wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Odział Katowice.

250/37. Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Stekla J. (2010). Produkcja biopaliw sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Agrorafinerii w Kostkowicach należącej do ZD IZ PIB Grodziec Śląski (2008–2010). Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII, 2-3: 41-45.