Aktualności

27.01.2012 r


Certyfikat REVITA–SILESIACertyfikat REVITA–SILESIA

Od maja 2010 do kwietnia 2011 r. uczestniczyłem w wy­da­rze­niach projektu Revita-Silesia, re­a­li­zo­wa­ne­go przez Wydział
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wraz ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębior­czo­ści w Cieszynie. Projekt wspie­rał współpra­cę sfe­ry nauki i biznesu w zakresie re­wi­ta­li­za­cji terenów po­prze­my­sło­wych. Adresa­tem pro­jek­tu były przed­się­bior­stwa, które myślą o nawiązaniu współ­pra­cy z na­u­kow­ca­mi, oraz na­u­kow­cy, którzy szukają partnera gos­po­dar­cze­go do wspól­nych pro­je­któw.