Aktualności

4–5.10.2012 r

Posiedzenie członków Sekcji Praktyki Hodowlanej PTZ

W dniach od 4 do 5 października 2012 roku w Cieszynie odbyło się posiedzenie członków Sekcji Praktyki Hodowlanej Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, którego przewodniczącym jest dr hab. Henryk Malec. Gospodarzem posiedzenia pod hasłem „Nauka – Praktyce” był Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. Wykładowcami byli: Prof. Daniel Kadłubiec, Prof. Karol Węglarzy, Antoni Rączka, Andrzej Rosiński, Aleksander Gruszko i Grzegorz Iskra. Punktem pierwszego dnia obrad była również wycieczka, podczas której zgromadzeni członkowie Sekcji mieli okazję zapoznać się z dorobkiem kulturowym Ziemi Cieszyńskiej i nacieszyć oczy pięknymi krajobrazami Beskidu Śląskiego. Wizyty w gospodarstwach rolnych potwierdziły bardzo dobre wyniki produkcyjne rolników pomimo gospodarowania w bardzo trudnych warunków. Drugi dzień spotkania dedykowany został modelowemu gospodarstwu Zakładu w Kostkowicach. Członkowie Sekcji na modelu gospodarstwa zostali zapoznani z jego fun­kcjo­no­wa­niem oraz dzia­ła­jącym w jego ramach Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. To właśnie eksperymentalna i unikatowa w skali europejskiej Agrobiogazownia spotkała się z największym za­in­te­re­so­wa­niem zgro­ma­dzo­nych gości. Liczne pytania pozwoliły na rozwianie wątpliwości dotyczących odorów oraz hałasu związanego z pracą biogazowni i zachodzącym w niej procesem fermentacji metanowej.