Aktualności

26.09.2012 r.

Z funkcjonowaniem Agrobiogazowni Zakładu zapoznawali się przedstawiciele wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go. W skład delegacji weszli:

 • Jarosław Szlachetka – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Jacek Soska – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bańka – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Paweł Jastrzębski – Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska,
 • Małgorzata Mrugała – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Józef Kała – I Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie,
 • Jan Musiał – II Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie,
 • Marta Walczak – Dyrektor Oddziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bochni,
 • Anna Glixelli – Główny Specjalista Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego
 • Katarzyna Jasińska – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


 

27.01.2012 r


Certyfikat REVITA–SILESIACertyfikat REVITA–SILESIA

Od maja 2010 do kwietnia 2011 r. uczestniczyłem w wy­da­rze­niach projektu Revita-Silesia, re­a­li­zo­wa­ne­go przez Wydział
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wraz ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębior­czo­ści w Cieszynie. Projekt wspie­rał współpra­cę sfe­ry nauki i biznesu w zakresie re­wi­ta­li­za­cji terenów po­prze­my­sło­wych. Adresa­tem pro­jek­tu były przed­się­bior­stwa, które myślą o nawiązaniu współ­pra­cy z na­u­kow­ca­mi, oraz na­u­kow­cy, którzy szukają partnera gos­po­dar­cze­go do wspól­nych pro­je­któw.


 

 

11–19.02.2012 r

 Światowa Wystawa World Ag Expo 2012.

W dniach 11–19.02.2012 w czasie Światowej Wystawy World Ag Expo 2012 uczestniczyłem wraz z pracownikami nauki, członkami organizacji hodowli bydła mlecznego i hodowcami w szkoleniu podczas Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012. Przemierzając Californię od San Francisco przez Visalię do Las Vegas uczestnicy szkolenia poznawali nowoczesne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego stosowane w USA.

 

Uczestnicy Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012

certyfikat

Uczestnicy Warsztatów Szkoleniowych Ag – Expo 2012

 


 

19.06.2012 r

 Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EU Sustainable Energy Week)

W dniu 19.06.2012 roku w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii UE (EU Sustainable Energy Week) odbyła się konferencja Rozwiązania Energetyczne na Terenach Wiejskich i Górskich podczas której przedstawiono prezentację „Using of renewable energy to improve efficiency of agricultural farm”, której autorami byli Karol Węglarzy oraz Julia Stekla. Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli wielu europejskich władz i organizacji, którzy próbowali odpowiedzieć na pytania:

 • Jak pogodzić wzrastające potrzeby żywnościowe ludzkości z uprawami na cele energetyczne ?
 • Jak zachęcać społeczności do efektywnego ograniczenia zużycia energii ?
 • Jakiego wsparcia potrzebują społeczności wiejskie by wdrażać rozwiązania
  zrównoważonej energii ?

Publikacja z konferencji Rozwiązania Energetyczne na Terenach Wiejskich i Górskich


19.09.2012 r.

 seminarium dla 40 nauczycieli z całego kraju

W dniu 19 września 2012 roku Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski był wraz z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizatorem seminarium dla 40 nauczycieli z całego kraju. W otwarciu seminarium wziął udział prezes Zakładu w Grodźcu Śląskim prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, dyr. Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej Wojciech Gregorczyk, Prezes Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” Stanisław Gacek, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie Grażyna Skałuba-Ossolińska i nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie Anna Okoń. Jednym z elementów seminarium była wizyta w Go­spo­dars­twie w Kost­ko­wi­cach, a w szczególności w A­gro­bio­ga­zo­wni, która zrobiła na zgromadzonych ogromne wrażenie.


4–5.10.2012 r

Posiedzenie członków Sekcji Praktyki Hodowlanej PTZ

W dniach od 4 do 5 października 2012 roku w Cieszynie odbyło się posiedzenie członków Sekcji Praktyki Hodowlanej Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, którego przewodniczącym jest dr hab. Henryk Malec. Gospodarzem posiedzenia pod hasłem „Nauka – Praktyce” był Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. Wykładowcami byli: Prof. Daniel Kadłubiec, Prof. Karol Węglarzy, Antoni Rączka, Andrzej Rosiński, Aleksander Gruszko i Grzegorz Iskra. Punktem pierwszego dnia obrad była również wycieczka, podczas której zgromadzeni członkowie Sekcji mieli okazję zapoznać się z dorobkiem kulturowym Ziemi Cieszyńskiej i nacieszyć oczy pięknymi krajobrazami Beskidu Śląskiego. Wizyty w gospodarstwach rolnych potwierdziły bardzo dobre wyniki produkcyjne rolników pomimo gospodarowania w bardzo trudnych warunków. Drugi dzień spotkania dedykowany został modelowemu gospodarstwu Zakładu w Kostkowicach. Członkowie Sekcji na modelu gospodarstwa zostali zapoznani z jego fun­kcjo­no­wa­niem oraz dzia­ła­jącym w jego ramach Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. To właśnie eksperymentalna i unikatowa w skali europejskiej Agrobiogazownia spotkała się z największym za­in­te­re­so­wa­niem zgro­ma­dzo­nych gości. Liczne pytania pozwoliły na rozwianie wątpliwości dotyczących odorów oraz hałasu związanego z pracą biogazowni i zachodzącym w niej procesem fermentacji metanowej.


 

12.2012 r

Tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012"

tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012"


08˜–11.10.2012r

Open Days, Bruksela

Tegoroczna jubileuszowa edycja "Open Days", w dniach 08–11 października, odbywała się pod hasłem "Europejskie regiony i miasta: to robi różnicę".


Jako przedstawiciel Sejmiku Województwo Śląskie brałem udział w konglomeracie „Be SMART – think CITY!" poświęconym tematyce zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, podczas której omawiane były przełomowe rozwiązania dotyczące koncepcji inteligentnych miast.

Była to jedna z najważniejszych imprez poświęconych polityce regionalnej, organizowana w ramach współpracy Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz regionów i miast z całej Europy.

Seminaria i warsztaty OPEN DAYS 2012 były zorganizowane wokół trzech priorytetów tematycznych:

 • Inteligentny i zielony wzrost dla wszystkich – W jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego?
 • Współpraca Terytorialna: atut dla Europy – Jaka jest wartość dodana współpracy zarówno w ramach programów współpracy i programów regionalnych, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) i makroregionalnych strategii? Jak najlepiej wykorzystać te instrumenty?
 • Osiąganie wyników – Jakie są najważniejsze osiągnięcia polityki spójności UE? I jak intencje nowych ram prawnych proponowanych przez Komisję Europejską na lata 2014–2020 mogą być najlepiej realizowane?

Debata umożliwiła uczestnikom spotkania dyskusję na temat przełomowych rozwiązań w kierunku tradycyjnych koncepcji Inteligentnych Miast (np. rozwiązań ICT, czystego transportu, efektywności energetycznej, oraz kwestii społecznych i środowiskowych) .

Open Days, Bruksela