Aktualności

14–18.10.2011 r

 

Plakat XVII Festiwalu „Tęcza Polesia” Żytomierski Obwodowy Związek Polaków w ramach pre­zy­den­cji Polski w UE organizował po raz czwarty Dni Polskiej Kultury oraz XVII festiwal „Tęcza Polesia” w tym roku pod pa­tro­na­tem marszałka Senatu RP Bogdana Borusiewicza oraz marszałka wojewódz­twa Śląskiego Adama Matusiewicza.
W czasie obchodów Dni Polskiej Kultury w Żytomierzu u­czestni­czy­łem w uroczystości odsłonięcia pa­miątko­wej ta­bli­cy poświę­co­nej wybit­ne­mu Polakowi, urodzo­ne­mu na Podolu, Ignacemu Janowi Paderew­skie­mu na fa­sa­dzie Żytomierskiej Szkoły Muzycznej nr 5 oraz o­bej­rza­łem koncert wy­ko­na­ny przez uczniów tej szkoły.

 

 

 

Przed Domem Polskim im. J.I. Paderewskiego w Żtyomierzu    Przed pamiątkową tablicą poświęconą wybitnemu Polakowi, urodzonemu na Podolu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu na fasadzie Żytomierskiej Szkoły Muzycznej nr 5. 
 Od lewej: Edyta Niedźwiedzka wicekonsul w Winnicy, Konsul Generalny RP w Winnicy Pan Krzysztof Świderek, Ks. Jarosław Giżycki TChr .    zytom 004