Aktualności

23.02.2011 r

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadaje mojej osobie tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Powołanie w skład Rady Naukowej IZ PIB w Krakowie


 

5–6.04.2011 r

 

W dniach od 5 do 6 kwietnia 2011 roku w Batumi odbyła się Druga Konferencja Polityki Regionalnej Zgromadzenia Regionów Europejskich (ang. AER – Assembly of European Regions) nt.: "Regiony Morza Czarnego. Wspólne Bariery i Rozwiązania".
Miałem przyjemność jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Śląskiego uczestniczyć wspólnie z Radnym Marianem Jarosz w tej ciekawej konferencji.
Konferencja miała miejsce w Batumi, które jest stolicą Autonomicznej Republiki Adżarii, wchodzącej w skład Republiki Gruzińskiej. Tematyka konferencji dotyczyła szeroko rozumianego pakietu projektów pomocowych Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Rozwoju dla Euroregionu Morza Czarnego. W Konferencji uczestniczyło 130 polityków, ekspertów i reprezentantów regionów Morza Czarnego, którzy zebrali się w Batumi, by zastanowić się nad znaczeniem współpracy w tym zakresie i jej rozwoju.
Tematyka konferencji wpisała się nie tylko w obszar zainteresowania politycznego i społecznego w ramach polityki wschodniej UE, ale dotyczyła także ochrony akwenu Morza Czarnego i zachowania jego bioróżnorodności.

AER


 

19.05.2011 r

 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. został uhonorowany Certyfikatem Innowacyjności nadanym przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Zakład znalazł się pośród 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce w 2009 r.

Certyfikat Innowacyjności, 2009 r.


30.06.2011 r

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał mnie w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie na 4-letnią kadencję na lata 2011–2015.

 

Powołanie w skład Rady Naukowej IZ PIB w Krakowie


 

01.09.2011 r

Powołanie w skład Rady Naukowej IZ PIB w KrakowieW dniu 1 września 2011 r. brałem udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w Cieszynie. Poprzedzało ono  ekumeniczną modlitwę  o pokój na świecie, w której Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną uczestniczyli. Wzięli w niej udział biskupi katoliccy i luterańscy. Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Legionistów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

 

Spotkanie z Parą Prezydencką w Cieszynie    Z Aleksandrą Gajewską-Przydryga Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
     
 Od lewej: Aleksandra Gajewska-Przydryga – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, Karol Węglarzy – Radny Województwa, Tomasz Tomczykiewicz – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej   Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną w Cieszynie 
     

 

14–18.10.2011 r

 

Plakat XVII Festiwalu „Tęcza Polesia” Żytomierski Obwodowy Związek Polaków w ramach pre­zy­den­cji Polski w UE organizował po raz czwarty Dni Polskiej Kultury oraz XVII festiwal „Tęcza Polesia” w tym roku pod pa­tro­na­tem marszałka Senatu RP Bogdana Borusiewicza oraz marszałka wojewódz­twa Śląskiego Adama Matusiewicza.
W czasie obchodów Dni Polskiej Kultury w Żytomierzu u­czestni­czy­łem w uroczystości odsłonięcia pa­miątko­wej ta­bli­cy poświę­co­nej wybit­ne­mu Polakowi, urodzo­ne­mu na Podolu, Ignacemu Janowi Paderew­skie­mu na fa­sa­dzie Żytomierskiej Szkoły Muzycznej nr 5 oraz o­bej­rza­łem koncert wy­ko­na­ny przez uczniów tej szkoły.

 

 

 

Przed Domem Polskim im. J.I. Paderewskiego w Żtyomierzu    Przed pamiątkową tablicą poświęconą wybitnemu Polakowi, urodzonemu na Podolu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu na fasadzie Żytomierskiej Szkoły Muzycznej nr 5. 
 Od lewej: Edyta Niedźwiedzka wicekonsul w Winnicy, Konsul Generalny RP w Winnicy Pan Krzysztof Świderek, Ks. Jarosław Giżycki TChr .    zytom 004
     

 


25.11.2011 r

Karol Węglarzy jubileusz 70 urodzinJubileusz 70 rocznicy urodzin.
Życzenia Jubileuszowe od Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego

Wśród Gości zabrakło Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego, od którego otrzymałem te oto Życzenia, za które Serdecznie Dziękuję.