Aktualności

22–25.10.2010 r

 plakatW dniach od 22 do 25 października 2010 r. miałem zaszczyt przewodniczyć delegacji Sejmiku Województwa Śląskiego i u­cze­stni­czyć w Dniach Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie. W bo­ga­tym pro­gra­mie, było m. in. pasowanie na pier­wszo­kla­sis­tów w Szkole O­gól­no­kształcą­cej – do dziś słyszę strofy wierszy na­szych poetów de­kla­mo­wa­ne przez uczniów z ogromnym pie­tyz­mem. Były kon­cer­ty z okazji 200 rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina i 150 ro­czni­cy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Wzięliśmy udział w róż­no­ro­dnym formą i treścią XVI Międzynarodowym Fe­sti­wa­lu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Mieliśmy też okazję u­czes­tni­czyć w wy­cie­czce „Polski Żytomierz”. Ślady polskości tych ziem widać w a­rchi­te­ktu­rze, ale nade wszystko w ludziach. Oni są głodni pol­skości, w kon­ta­ktach z Ojczyzną widzą dla siebie lepszą przyszłość i nie tylko w ma­terial­nym wymiarze. Zostałem u­ho­no­ro­wa­ny medalem wydanym z okazji 20 rocznicy „Ży­to­mier­skie­go Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie”. Nie bez wzru­sze­nia spo­glą­dam na parę tańczącą w re­gio­nal­nych strojach, zapewne „Krakowiaka”. Dobrze się czułem wśród tam­tej­szych Polaków, w a­tmo­sfe­rze Ich szczerej ser­decz­ności, Ich autentycznej do­bro­ci i ujmu­ją­cej skrom­no­ści. Pobyt tam na długo pozostanie w mojej pamięci.

 

Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego    Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego   
       
 Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego   Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego