Aktualności

23.11.2010 r

 Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – wypełniam obowiązki z-cy przewodniczącego. Komisja rozpatruje sprawy związane z nadawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, oraz nadaje „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów – jestem członkiem komisji.
Komisja opiniuje projekt oraz wykonanie budżetu Województwa, ocenia działalność finansową Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zajmuje się problematyką zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych.

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej – wypełniam obowiązki przewodniczącego. Komisja działa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, zagadnień gospodarki wodnej oraz funkcjonowania dróg wodnych, sprawy z zakresu hydrologii i geologii.

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich – jestem członkiem komisji. Komisja odpowiada za rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki. Opiniuje sprawy związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich, opiniuje sprawy związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych. Podejmuje zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich i problematykę rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.