Aktualności

26–27.04.2010 r

 Byłem organizatorem Uroczystości Jubileuszowych 65-lecia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski połączonych z Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Rolnictwo XXI wieku”.

 

Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski    Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski 
Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski    Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski 
 Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski.   Jubileusz 65-lecia ZDIZ PIB Grodziec Śląski 

 

 


 

01.10.2010 r

 Prof. ATH dr hab. inż. RYSZARD BARCIK powierza mojej osobie obowiązki Pełnomocnika Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej do spraw współpracy z Samorządami Terytorialnymi.

Pełnomocnik Rektora ATH w Bielsku-Białej


01.10.2010 r (1)

 Organizowałem w Grodźcu Śląskim wraz z Iloną Saft – Redaktor Naczelną „Magazynu Wspólnoty Europejskiej Euro 25” konferencję „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”.

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowicach  Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”  Natalia Matyba z Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli 
 Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin” Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”   Konferencja „Nauka – Praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary... szansą rozwoju gmin”
     

 


 

22–25.10.2010 r

 plakatW dniach od 22 do 25 października 2010 r. miałem zaszczyt przewodniczyć delegacji Sejmiku Województwa Śląskiego i u­cze­stni­czyć w Dniach Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie. W bo­ga­tym pro­gra­mie, było m. in. pasowanie na pier­wszo­kla­sis­tów w Szkole O­gól­no­kształcą­cej – do dziś słyszę strofy wierszy na­szych poetów de­kla­mo­wa­ne przez uczniów z ogromnym pie­tyz­mem. Były kon­cer­ty z okazji 200 rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina i 150 ro­czni­cy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Wzięliśmy udział w róż­no­ro­dnym formą i treścią XVI Międzynarodowym Fe­sti­wa­lu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Mieliśmy też okazję u­czes­tni­czyć w wy­cie­czce „Polski Żytomierz”. Ślady polskości tych ziem widać w a­rchi­te­ktu­rze, ale nade wszystko w ludziach. Oni są głodni pol­skości, w kon­ta­ktach z Ojczyzną widzą dla siebie lepszą przyszłość i nie tylko w ma­terial­nym wymiarze. Zostałem u­ho­no­ro­wa­ny medalem wydanym z okazji 20 rocznicy „Ży­to­mier­skie­go Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie”. Nie bez wzru­sze­nia spo­glą­dam na parę tańczącą w re­gio­nal­nych strojach, zapewne „Krakowiaka”. Dobrze się czułem wśród tam­tej­szych Polaków, w a­tmo­sfe­rze Ich szczerej ser­decz­ności, Ich autentycznej do­bro­ci i ujmu­ją­cej skrom­no­ści. Pobyt tam na długo pozostanie w mojej pamięci.

 

Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego    Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego   
       
 Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego   Koncert – Opera w Żytomierzu Ukraina. Uroczysty koncert z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Szopena oraz 150 lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego   
       


 

23.11.2010 r

 Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – wypełniam obowiązki z-cy przewodniczącego. Komisja rozpatruje sprawy związane z nadawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, oraz nadaje „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów – jestem członkiem komisji.
Komisja opiniuje projekt oraz wykonanie budżetu Województwa, ocenia działalność finansową Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zajmuje się problematyką zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych.

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej – wypełniam obowiązki przewodniczącego. Komisja działa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, zagadnień gospodarki wodnej oraz funkcjonowania dróg wodnych, sprawy z zakresu hydrologii i geologii.

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich – jestem członkiem komisji. Komisja odpowiada za rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki. Opiniuje sprawy związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich, opiniuje sprawy związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych. Podejmuje zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich i problematykę rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.